International Journal of Science and Research (IJSR)

International Journal of Science and Research (IJSR)
Call for Papers | Fully Refereed | Open Access | Double Blind Peer Reviewed

ISSN: 2319-7064


Downloads: 141 | Views: 186

Comparative Studies | Yoga and Meditation | India | Volume 7 Issue 2, February 2018


Effects of Simplified Kundalini Yoga Practices on Behavioral Attitude of School Teachers

S. Aruna [6] | G. R. Valliammal


Abstract: jkpo, nkhopf, F tsikAk, > jkpoUf, F fyhr, rhu gz, ghl, ilAk, Nru, j, J tho, tpay, cz, ikfis czu, j, Jk, > nja, tg, Gytuhy, cUngw, w xNu E}y, jpUf, Fws,. mj, jpUf, Fwspy, mwj, Jg, ghiyr, rhu, e, J> Jwtwtpaypy, , ize, J> 133 mjpfhuq, fspy, 35tJ mjpfhukhf tpsq, Fk, JwT gw, wp> guQ, Nrhjp KdptUld, , ize, J jd, idNa 40 tUlfhyk, Ma, Tf, Fl, gLj, jp> mjd, gadhf jdpkdpj mikjp %yk, cyf mikjpia va, J>, d, Gw, W eykhf tho, e, jpl vspa Kiw Fz, lypdp Nahfhit tbtikj, J toq, fpa> cyf rKjha Nrth rq, fk, epWtdu, > mUl, je, ij Ntjhj, jpup kfup~p mtu, fspd, ghu, itapy, > jpUf, Fwspy, Ntjhj, jpupa JwT vd, w jiyg, gpy, , f, fl, Liu mikfpwJ.


Keywords: Thirukkural, Thuravu, yoga


Edition: Volume 7 Issue 2, February 2018,


Pages: 653 - 655


How to Download this Article?

Type Your Valid Email Address below to Receive the Article PDF Link


Verification Code will appear in 2 Seconds ... Wait

Top